ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Problemen met de verbouwing, de aannemer houdt zich niet aan zijn woord.

Problemen met de verbouwing, de aannemer houdt zich niet aan zijn woord.

Het zal je maar overkomen. Je wilt iets moois maken van je woning, trekt daar geld voor uit en plotseling val alles stil. Wat nu te doen?

Op de eerste plaats is het belangrijk dat vooraf de werkzaamheden en de prijs in een offerte goed zijn vastgelegd.

Daarna moet je beginnen met het verschil te maken tussen wat men noemt een tijdelijke onderbreking van het werk, wat men noemt: arrêt temporaire de chantier, of volledige stopzetting, abandon de chantier.

Maar wat het verschil tussen het een en het ander is, is niet duidelijk in de wet vastgelegd. De abandon zult je dus zelf moeten kunnen aantonen.

De abandon kunt u aantonen door duidelijk te maken dat er sprake is van een ongegronde onderbreking van afgesproken werken gedurende een ongewoon lange duur.

De aannemer had dus vooraf aan moeten geven dat de werkzaamheden onderbroken zouden worden. Na het stilleggen van het werk moet hij daarvoor een werkelijke en goede reden geven zoals overmacht, een onvoorziene of niet te voorkomen omstandigheid, cas fortuit (een daad van God) het weer of een vakantieperiode.

Kan de aannemer zijn stopzetting van de werkzaamheden niet aannemelijk maken dan kun je als opdrachtgever een aantal middelen inzetten tegen de aannemer die in gebreke blijft.

Je moet beginnen met de aannemer in gebreke te stellen. Zorg er voor goed beslagen ten ijs te komen. Alleen de contractuele aansprakelijkheid zoals is vastgelegd in de offerte kan als basis worden gebruikt voor verdere stappen.  Schakel desnoods een bouwkundige in die afhankelijk van de staat van voltooiing, verrichte betalingen, gebreken en niet uitgevoerde werken, je de ingebreke stelling kunt onderbouwen. Doe dat per aangetekend schrijven met een bericht van ontvangst. Ook kun je de ingebrekestelling via een gerechtsdeurwaarder laten betekenen.

In die brief eis, en voor zover nodig sommeer je de aannemer binnen een bepaalde termijn (twee weken) de werkzaamheden te hervatten en af te ronden.

Wordt een abandon de chantier bewezen en gaat de aannemer hier niet op in of reageert niet op uw ingebrekestelling, dan zijn er een aantal mogelijkheden.

Afhankelijk van de staat van voltooiing, de economische situatie van de aannemer en eventuele gebreken kun je de rechter vragen de aannemer te verplichten de overeengekomen uit te laten voeren op straffe van een dwangsom.

De rechter kan op uw verzoek ook besluiten het contract te beëindigen en het resterende werk uit te laten voeren door een andere aannemer op kosten van de eerste aannemer.

Tenslotte kun je je wenden naar de Rechtbank te stappen. Sinds 1 januari 2013 is er een tribunal d’instance bevoegd uitspraken te doen in dit soort zaken. Wel ben je dan afhankelijk van het bedrag van de nog uit te voeren werkzaamheden. Deze rechtbank is slechts bevoegd uitspraak te doen tot zaken met een hoogte van € 10.000,-

Er is geen specifieke garantieregeling voor werkzaamheden zolang er geen sprake is van definitieve oplevering en aanvaarding van het uitgevoerde werk. Zorg er daarom altijd voor dat na de oplevering een bon de réception wordt getekend. Zie hiervoor:

http://ma-deuxieme-vie.com/frankrijk/34/397/0/uw-nieuwe-franse-woning-bon-de-reception