ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

Stemmen in het buitenland.

Stemmen in het buitenland.

Sinds 1983 kunnen Nederlanders in het buitenland gebruik maken van hun stemrecht voor verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer of het Europese parlement.

 

Deze mogelijkheid bestaat alleen voor mensen die stemrecht hebben en in het buitenland wonen of in het buitenland werken, maar hun woonplaats in Nederland hebben.

 

De buitenlandse kiezer moet echter, om van zijn stemrecht gebruik te maken, geregistreerd staan in de gemeente Den Haag. De kiezer moet in Nederland zijn keuze bekend maken. Wil hij in ons land stemmen, of wil hij per volmacht stemmen. Tenslotte kan hij kiezen of hij per brief wil stemmen.

 

Bij de consulaire post waar de buitenlandse woonplaats onder valt kan de kiezer zich laten registreren. Het verzoek tot registratie kan in de periode van 6 maanden voorafgaande aan de stemming tot 6 weken voor die datum worden gevraagd.

 

De consulaire posten sturen de verzoeken tot registratie door aan de burgemeester van Den Haag. Als het land waar de kiezer verblijft geen diplomatieke betrekkingen met Nederland onderhoud, dan moet men het verzoek tot registratie rechtstreeks richten aan de burgemeester van Den Haag. Hij zal toetsen of de verzoeker kiesgerechtigd is en of de feitelijke woonplaats buiten Nederland is.

 

Het adres is:

Burgemeester Gemeente Den Haag

Weledele Heer J. van Aartsen

Postbus 12600

2500 DJ Den Haag

Nederland

 

Als je in het buitenland werkt, maar officieel nog in Nederland woont, dan moet u het verzoek tot registratie richten aan de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente waar u staat ingeschreven zal de gemeente Den Haag inlichten, waarna Den Haag voor verdere afwikkeling zorgt.

 

De Gemeente Den Haag houdt op basis van deze gegevens een bestand bij. Dat houdt in dat formulieren voor registratie voor volgende verkiezingen aan de kiesgerechtigden die in dit bestand staan opgenomen automatisch aan hen worden toegestuurd. Dat betekent niet dat men automatisch kiesgerechtigd is. U krijgt automatisch formulieren voor registratie opgestuurd. U moet elke keer via dit formulier opnieuw uw registratie aanvragen.

 

Op het verzoek voor registratie geeft de stemgerechtigde aan hoe hij wil stemmen. Dit kan op drie manieren;

1.     Stemmen in Nederland als u daar op dat moment bet;

2.     Stemmen bij volmacht;

3.     Stemmen per brief.

Vanaf de Europese verkiezingen van 2014 kunt u het stembiljet per e-mail aanvragen. U moet het echter wel per gewone post terug sturen.

 

Wie toevallig in Nederland is op de dag van de verkiezingen kan in Nederland stemmen. De stemgerechtigde ontvangt dan een kiezerspas waarmee in elk stembureau in Nederland de stem kan worden uitgebracht.

Ook is het mogelijk iemand in Nederland te machtige die daar woonachtig is en stemgerechtigd is. Bij de aanvraag moet de gemachtigde worden aangewezen.

 

Voor stemmers per brief gelden andere methoden. Nadat is vastgesteld of u per brief mag stemmen kunt u een brief van de burgemeester van Den Haag ontvangen. U bent dan briefstemmer. Via de post ontvangt u:

1.     Een stembiljet;

2.     Een aan de burgemeester van Den Haag geadresseerde retourenveloppe’;

3.     Een stembewijs. Dit is een verklaring dat de kiezer persoonlijk het stembiljet heeft ingevuld;

4.     Een handleiding.

 

Als u als kiezer het stembiljet heeft ingevuld, stuurt u het stembiljet en het stembewijs in de retourenveloppe terug. De burgemeester van Den Haag moet de briefstemmen op de dag van de verkiezingen vóór 15:00 uur in zijn bezit hebben. Daarna worden ze aan het speciale briefstembureau in Den Haag overhandigd dat voor de telling en afhandeling verantwoordelijk is.

 

Naast het briefstembureau in Den Haag kunnen ook in diplomatieke en consulaire posten briefstembureaus worden ingericht. Als bij vorige verkiezingen in een land buiten de Europese Unie meer dan 500 zich gemeld hebben, is in dat land een briefstembureau wettelijk verplicht.

Ook op de Antillen, Aruba en op Curaçao is een briefstembureau in het kabinet van de Gouverneur verplicht.

De burgemeester van Den Haag verstuurt de verzoeken om per bief te mogen stemmen naar het briefstembureau. Ook verstuurt hij direct de stembescheiden naar de briefstemmers, maar de retourenveloppe is gericht aan de voorzitter van het briefstembureau. De briefstemmer stuurt zijn stembiljet en zijn briefstembewijs in de retourenveloppe naar het briefstembureau. Na het tellen van de stemmen faxt het briefstembureau de uitslag naar de burgemeester van Den Haag.

Omdat het door de briefstemmer ondertekende briefstembewijs samen met het stembiljet in de retourenveloppe zitten, zou het stemgeheim in het geding kunnen zijn. Daarom moet een wettelijk vastgelegde procedure worden gevolgd die het stemgeheim, ook bij blanco en ongeldige stemmen, garandeert.

De voorzitter opent de retourenveloppe, en haalt het stemrechtbewijs en het stembiljet zonder dit te openen er uit. Hij controleert of de handtekening van het briefstembewijs overeenkomt met de handtekening van het verzoek om per brief te stemmen. Deze verzoeken heeft hij immers van de burgemeester van Den Haag ontvangen. Vervolgens overhandigt hij het dichtgevouwen stembiljet aan het tweede lid van het stembureau. Deze tekent aan dat de briefstemmer heeft gestemd en overhandigt het dichtgevouwen aan het derde lid van het stembureau. Deze steekt het stembiljet, dichtgevouwen, in de stembus.

In de volgende gevallen is de briefstem ongeldig:

1.     De retourenveloppe bevat niet zowel het stembiljet als het stembewijs;

2.     De retourenveloppe bevat twee stembiljetten;

3.     Het briefstembewijs is nier door de briefstemmer ondertekent.

Zodra de voorzitter van het stembureau heeft geconstateerd dat een stem ongeldig is, stopt hij het dichtgevouwen stembiljet en het briefstembewijs terug in de retourenveloppe en verzegelt die.