ma-deuxieme-vie

Alles over wonen en leven in Frankrijk
Alle informatie overzichtelijk & compleet

11 augustus – Heilige Taurinus (Taurin d’Evreux)

11 augustus – Heilige Taurinus (Taurin d’Evreux)

Taurin werd genoemd in een manuscript uit de tiende eeuw. Het manuscript was een bewerkte kopie van een perkament uit de negende eeuw. Het legendarische verhaal over het leven van Taurin hebben we te danken aan de monnik Dédat die, zoals in die tijd gebruikelijk, overleveringen en feiten vermengde tot prachtige verhalen.

Vast staat dat Taurin de eerste evangelist en bisschop was van Evreux. Zijn christelijke feestdag wordt gevierd op 11 augustus.

Volgens de legende zou een engel verschenen zijn aan zijn moeder Eusticie. Deze engel zou haar verteld hebben dat het kind dat zij bij zich droeg een bevoorrechte bestemming zou krijgen.

Andere verhalen zeggen dat paus Clemens (88 tot 97) de peetvader van Taurin zou zijn geweest. Deze stuurde zijn petekind naar Athene waar hij werd toevertrouwd aan de zorgen van bisschop Dionysius, die een leerling van Paulus zou zijn geweest. Kortom, nogal wat onduidelijkheid.

De katholieke kerk hakte uiteindelijk de knoop door. Vanwege alle onduidelijkheden werd de tijd waarin Taurin geleefd moet hebben ergens geplaatst tussen 375 en 425. Men is hierbij uitgegaan van het jaartal 461, het jaar waarin officieel schriftelijk werd vastgelegd dat Saint Gaud enige jaren daarvoor Taurin was opgevolgd als bisschop van Evreux,

Taurin was een man vol wonderen. Tijdens zijn evangelisatie reizen, waarbij hij gevolgd werd door tal van bekeerlingen, verwoeste hij tempels van andere godsdiensten en sloeg afgodsbeelden kort en klein. Natuurlijk stuitte dat op weerstand. Hij werd in Evreux gevangen genomen en gegeseld. Maar oh wee, wie aan een heilig man probeert te komen. De beulen die hem hadden afgeranseld zagen na afloop hun handen uitdrogen en verschrompelen.

Taurin deed openbaringen. Hij voorspelde dat de inwoners van Evreux, omdat ze zich niet wilden laten bekeren te maken zouden krijgen met een invasie en allen de stad zouden ontvluchten. Dit zou een voorspelling zijn die doelde op de invasie van de Franken.

Op een donderdag, na de mis te hebben opgedragen samen met zijn getrouwen, vermaande hij hen voor de laatste keer en gaf de geest.

Hij werd door zijn volgelingen begraven in een stenen kist op ongeveer twee kilometer ten westen van Evreux.

De kluizenaar Laudulphe die leefde in een grot in Bérangeville vond per toeval aan het einde van de zesde eeuw het graf van Taurin. Hij bouwde hier een kerk ter eren van Taurin, temidden van een kleine gemeenschap die hier woonde. Naar het schijnt werd hier het eerste klooster dat onder bescherming stond van Taurin gebouwd. Et klooster raakte in verval, maar op bevel van Richard I van Normandië werd het in de 10de eeuw in al haar oude glorie hersteld.

Nu wordt je in de Katholieke kerk niet zomaar heilig verklaard. Daarvoor moet men een vroom leven hebben geleid en aantoonbaar wonderen hebben verricht. Nou, Taurin kon er wat van.

Euphrasia, de dochter van Lucius, werd door de Duivel hemzelf, in het vuur gegooid en verbrandde levend. Lucius verzocht Taurin om te bidden voor haar zielenheil. Taurin knielde en bad meer dan vier uur. Daarna stond hij op, nam het lichaam van Euphrasia op uit de as en zij leefde terwijl er geen spoor van brandwonden zichtbaar was. Diezelfde dag lieten 120 mensen zich door hem dopen.

Sterk staaltje? Twee priesters van de godinnen Cambrise en Zara verzetten zich tegen de komst van Taurin in hun heilige tempel. Taurin maakte een kruisteken en daarmee klaar bleken de beide priesters aan de grond genageld te staan. Ze bekeerden zich onmiddellijk.

Nou, nog eentje dan. Marinus, de zoon van de prefect Licinius was met zijn vriend Paschasius op jacht. Ongelukkigerwijs viel hij in een diep gat en was op slag dood. Leonille, de vrouw van Licinius smeekte Taurin om haar leven terug te brengen.

Hij droeg het lichaam van Marinus naar de kerk van Sainte-Marie in La Ronde en na een kort gebed stond Martinus op. Deze vroeg hem onmiddellijk te dopen en van de entourage van Licinius volgden 1.200 mensen zijn voorbeeld.

Als iemand het verdiend heilig verklaard te worden, dan was het de eerste bisschop van Normandië wel.